Pagta ýygymy möwsüminiň öňdebaryjylary

«Ak altynyň» bol hasylyny ösdürip ýetişdiren edermen daýhanlaryň öndürijilikli zähmeti milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň pagta taýýarlamak baradaky öňde goýan beýik maksatlarynyň barha ýakynlaşmagyny şertlendirýär. Şu günler bu wajyp möwsüm tamamlaýjy tapgyra gadam goýdy. Ahal we Mary welaýatlarynyň käbir etraplarynyň pagta taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hasabatlary öňdebaryjylaryň zähmet depginleriniň ýokarydygyny äşgär edýär.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň pagtaçylary Watan harmanyna 12 müň 500 tonnadan gowrak, Ak bugdaý etrabynyň hasyl ussatlary 43 müň 250 tonnadan gowrak, Sarahs etrabynyň pagtaçy kärendeçileri bolsa 35 müň 730 tonnadan gowrak pagta tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň pagtaçylary 16 müň 100 tonnadan gowrak, Ýolöten etrabynyň “ak altyn” ussatlary 31 müň 500 tonna, Türkmengala etrabynyň pagtaçy kärendeçileri 35 müň 500 tonna hasyl tabşyryp, pagta taýýarlamak baradaky meýilnamanyň ýerine ýetirilmegine mynasyp goşantlaryny goşdular.

Ýurdumyzyň daýhanlary obasenagat toplumynyň ösdürilmegine, zähmetkeşleriň netijeli işi üçin zerur şertleriň döredilmegine, obalaryň gülläp ösmegine yzygiderli üns berýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aladasyna öndürijilikli zähmet bilen jogap berýärler.

Bu wajyp möwsüme gatnaşyjylaryň hemmesi, şol sanda ýer eýeleri, kärendeçiler, oba hojalykçy hünärmenler, mehanizatorlar, kabul ediş bölümleriniň, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň barlaghanalarynyň işgärleri, awtoulag serişdeleriniň sürüjileri şu ýylda ýetişdirilen bol hasyly doly we ýitgisiz ýygnap almak ugrunda ähli zerur tagallalary edýärler.

Hasyly ýygnamak işiniň depginlerini ýokarlandyrmak, hasyly kabul ediş bölümlerine bökdençsiz daşamak we pagta arassalaýjy kärhanalarda hasyly gaýtadan işlemek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Ahal hem-de Mary welaýatlarynyň zähmet ýeňşini gazanan etraplarynyň daýhanlarynyň zähmet ýeňişleriniň hormatyna guralan dabaralarda öňdebaryjy pagtaçy kärendeçiler, mehanizatorlar, sürüjiler we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine mynasyp goşant goşan beýleki işgärler dürli sylaglara mynasyp boldular. Döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabaralara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Möwsümiň öňdebaryjylarynyň göreldesine eýerip, pagta ýygymynyň depginleri barha ýokarlanýar we möwsüme gatnaşyjylar bellenen sepgide üstünlikli ýetmek ugrunda öndürijilikli işlerini dowam edýärler.

23.11.2020