Ekologiýa halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýurt maksatnamalaryny işläp düzmekde hem-de bu mesele boýunça sebitleýin işleri alyp barmakda goldamak we kuwwatyny güýçlendirmek” taslamasyny amala aşyrmak maksady bilen gurnalan Utgaşdyryjy serişde boýunça birinji iş duşuşygy açyldy.

Bu gezekki geçirilýän iki günlük duşuşyga Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak, Daşary işler, Adalat, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Bilim, Energetika, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň we Statistika baradaky döwlet komitetiniň jogapkär işgärleri, şeýle hem Milli Geňeşiň Mejlisiniň, Ylymlar akademiýasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri çagyryldy.

Degişli maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylýan bu taslama ýurdumyzyň Ýaşyl howa gaznasy (ÝHG) bilen bellenilen kadalara we düzgünlere laýyklykda, yzygiderli we netijeli hyzmatdaşlyga taýýarlygyny üpjün etmäge gönükdirilmek bilen, ÝHG-niň maliýe serişdelerini peýdalanmagyň aýrylmaz şertidir.

Bu taslama Türkmenistana howanyň üýtgemegi babatda, onuň halkara borçnamalaryna laýyklykda, goldaw bermegi göz öňünde tutýar. Şeýle hem bu gaznanyň kömegi bilen, howanyň üýtgemegi bilen bagly maliýeleşdirmäge elýeterliligi ýokarlandyrmak, dolandyrmak hem-de seljermek ýoly bilen milli ösüşiň ileri tutulýan wezipelerini goldamak meýilleşdirilýär.

Durnukly ösüş maksatnamasyna ýetmek üçin dünýä jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmek we hyzmatdaşlygy giňeltmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ählumumy abadançylygyň bähbidine amala aşyrylýan ekologiýa syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň hatarynda durýar.

Soňky ýyllarda ýurdumyz häzirki döwrüň möhüm meselelerini, şol sanda howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleri çözmäge gönükdirilen bilelikdäki taslamalara we maksatnamalara işjeň gatnaşýar.

Ýaşyl howa gaznasyndan hem-de Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merkezinden (MASEM) hyzmatdaşlar duşuşyga gatnaşanlary taslamanyň esasy maksatlary bilen tanyşdyrdylar. Bu maksatlar gazna bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, gyzyklanma bildirýän taraplaryň kuwwatyny güýçlendirmek hem-de howanyň üýtgemegi boýunça işleri we maliýeleşdirmegi dolandyrmak hem-de utgaşdyrmak üçin esasy gurallary döretmäge gönükdirilendir. Şu maksat bilen, Utgaşdyryjy serişde işläp başlar, Ylalaşyk düzgünleri tassyklanar we Ýurt maksatnamasy işlenip düzüler.

21.06.2021