Balkan welaýatynda güýzlük bugdaý ekişi tamamlandy

Balkan welaýatynyň gallaçy daýhanlary ekiş möwsümini tamamladylar. Bu sebitde geljek ýylyň hasyly üçin 50 müň gektar ýerden 80 müň tonna bugdaý ýygnap almak meýilleşdirilýär.

Hazarýaka sebitiň zähmetsöýer ekerançylary ekişi bellenilen möhletde we ähli agrotehniki kadalary berjaý etmek bilen geçirdiler. Şonuň bilen birlikde gögeriş alnan ýerlere ideg etmek, olary mineral dökünler bilen gurplandyrmak hem-de ekine öz wagtynda ösüş suwuny tutmak boýunça guramaçylykly işler alnyp barylýar. Maýsalaryň peýda bolmagy geljekki hasyl babatda oňaýly çaklamalary aýtmaga esas berýär.

Meýdanlary jogapkärli möwsüme taýýarlamakda dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň oba hojalyk tehnikalarynyň işjeň ulanylmagy netijesinde daýhanlar ekiş üçin niýetlenen ýerleri ýokary hilli işläp taýýarladylar.

Bu sebitiň toprak-howa şertlerine uýgunlaşdyrylan gymmatly dänelik ekiniň naýbaşy tohumlary öz wagtynda taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça hem-de ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen obasenagat toplumynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň netijesinde, ekerançylar hemme zerur serişdeler bilen ýeterlik üpjün edilýär. Bu ulgamda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilişiniň möçberini artdyrmak arkaly, obasenagat toplumynyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmak babatdaky wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir.

«Altyn asyr» elektron gazeti

29.10.2021