Ýurdumyzda gowaça ekişine girişildi

Diýarymyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 17-nji martda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde bellän möhletlerine laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary 24-nji martda gowaça ekişine başladylar. Daşoguz welaýatynyň daýhanlary bu möwsüme 29-njy martda girişerler.

Asylly däbe görä, gowaça ekişine hormatly ýaşulular ak pata berdiler. Beýik Biribardan abadançylyk, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, döwlet Baştutanymyzyň döwletli tutumlarynyň rowaç almagy dileg edilip, meýdanlara ilkinji gowaça tohumlary sepildi. Soňra mehanizatorlar işe girişdiler.

Pagtaçylyk pudagy daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri we ýurdumyzyň eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän obasenagat toplumynyň esasy pudaklarynyň biridir. Bu pudakda giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi esasynda obasenagat toplumynyň netijeliligi ýokarlanýar. Şeýlelikde, toplumy inženerçilik-tehniki taýdan üpjün etmek meseleleri täzeçil usulda çözülýär, ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän, täze görnüşdäki kuwwatly tehnikalar satyn alynýar.

Ekerançylyk meýdanlarynyň suwaryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine, tohumçylygyň we bu ugra degişli ylmy barlaglaryň ösdürilmegine köp mukdarda maliýe serişdeleri goýberilýär. Pagtany gaýtadan işleýän senagat döwrebaplaşdyrylyp, sebitlerde häzirki zaman pagta arassalaýjy kärhanalary gurulýar. Oba hojalyk ulgamyny sanlylaşdyrmak, ýerleri işläp taýýarlamagyň täzeçil usullaryny, öňdebaryjy agrotehnologiýalary ornaşdyrmak, daýhan birleşikleriniň, daýhan hojalyklarynyň we beýleki önüm öndürijileriň girdejilerini ýokarlandyrmak, kärende gatnaşyklaryny kämilleşdirmek boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär.

Şu ýyl ýurdumyz boýunça 580 müň gektara gowaça ekiler. Gowaça ösdürip ýetişdirmekde oba hojalyk ähmiýetli ýer gaznasyndan ýer böleklerini alan hususy önüm öndürijileriň ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakda ýyl-ýyldan işjeňlik görkezýändiklerini bellemeli. Ekiş möwsümine çenli pagtanyň saýlama tohumy saýlanyp alyndy. Orta süýümli gowaça tohumynyň saýlama görnüşleri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýetişdirilýär. Şolaryň hatarynda “Ýolöten — 7”, “Ýolöten — 39”, “Jeýhun”, “S-2606”, “Daşoguz — 120”, “Daşoguz — 114”, “Gubadag — 3”, “149-F” ýaly gowaçanyň tiz ýetişýän, ýokary hasylly arassa görnüşlerine aýratyn ähmiýet berildi. Gowaçanyň inçe süýümli “Ýolöten — 14” görnüşi toprak-howa şertlerine laýyklykda, Ahal we Mary welaýatlarynda ekiler.

Ekiş möwsümini ýokary hilli we agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmek maksady bilen, ekiji traktorlaryňdyr enjamlaryň 1 müň 800-e golaýy ulanylar. Etraplarda abatlaýjy, sazlaýjy hünärmenlerden ybarat toparlar döredildi. Olar göçme ussahanalar, zerur enjamlar we ýangyç daşamaga niýetlenen awtoulaglar bilen üpjün edildi. Ýurdumyzyň ekiş geçiriljek meýdanlaryna täze tehnikalar, aýratyn-da, sanly telematik ulgam arkaly enjamlaşdyrylan traktorlar çykarylar. Olar dünýäniň oba hojalyk tehnikalaryny öndürmekde öňdebaryjy kompaniýalaryndan satyn alyndy. Ýerlerde tehnikalara gije-gündizleýin hyzmaty ýola goýmak, şeýle hem mehanizatorlaryň we beýleki işgärleriň öndürijilikli işi, doly derejeli dynç alşy üçin ähli zerur şertler döredildi. Şol bir wagtyň özünde, etraplaryň we daýhan birleşikleriniň çäklerinde hereket edýän biobarlaghanalar ekiş möwsüminde gowaçanyň zyýan berijilerine garşy ulanylýan ekologik taýdan arassa we ykdysady taýdan bähbitli bioönümler bilen üpjün ediler.

Ekişiň öňüsyrasynda welaýatlarda ekerançylygy mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, obasenagat toplumynyň sazlaşykly ösüşini we ýokary girdejililigini üpjün etmek, oba hojalyk önümleriniň önümçilik mukdaryny yzygiderli artdyrmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan okuw maslahatlary geçirildi. Olara welaýatlaryň we etraplaryň häkimlikleriniň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, agronomlar, mehanizatorlar, pagtaçy kärendeçiler gatnaşdylar.

Maslahatlarda gowaça ekişini öz wagtynda we guramaçylykly geçirmek, onuň ähli tapgyrlarynda agrotehniki kadalary berk berjaý etmek, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ekin meýdanlarynyň ýagdaýyny gowulandyrmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, ekinlere zyýan berijileriň, haşal otlaryň öňüni almak barada pikir alşyldy. Maslahatlara gatnaşyjylar oba hojalygynyň ösdürilmegine yzygiderli goldawy, ýurdumyzyň zähmetkeşleriniň zähmet we durmuş şertlerini gowulandyrmak baradaky aladalary üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdiler we obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy ugrunda güýç-kuwwatlaryny, bilim-tejribelerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Ekiş möwsüminiň başlanmagy mynasybetli guralan dabaralaryň çäklerinde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümçilik düzümleri, gaýtadan işleýän senagatyň önümleri barada giňişleýin maglumat berýän sergiler ýaýbaňlandyryldy. Welaýatlaryň aýdym-saz we folklor toparlarynyň çykyşlary pagtaçy kärendeçiler üçin özboluşly döredijilik sowgadyna öwrüldi.

24.03.2023