Habarlar
Amyderýanyň goragly jeňňelleri
Amyderýa döwlet tebigy goraghanasy Lebap welaýatynyň demirgazyk-gündogar çäginde ýerleşýär. Bu ýerde Amyderýa töweregi, derýanyň kenarlaryndaky jeňňeller we bioköpdürli ekoulgamlar bar. Olaryň golaýynda gum depeleri, seýrek gyrymsy agaçly şorluklar we batgalyk-sonar ýerlerde gögerýän dürli ösümlikli çyg arnaly takyrlar ýerleşýär.
27.11.2022
Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde ýurdumyzda giňden bellenilýän hem-de ekerançylaryň tutanýerli zähmetine, sahawatly türkmen topragynda ýetişdirilen bol hasyla bolan ählihalk buýsanjyny alamatlandyrýan Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi.
13.11.2022
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni bellenildi. Bu baýramçylyk Hazarýaka döwletler tarapyndan her ýyl bellenilýär.
12.08.2022
Obasenagat toplumyndaky özgertmeler azyk bolçulygynyň ygtybarly binýadydyr
Obasenagat toplumyny yzygiderli ösdürmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň özi ýurdumyzda azyk
27.07.2022
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler
Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tassyklan tertibine laýyklykda, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem güýzlük bugdaý oragyna girişdiler. Bu welaýatlar toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz giç başlaýar. Şu ýyl ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde galla oragyna ilkinji bolup başlamak hormatyna Görogly etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň ekerançylary mynasyp boldular. Bu ýerde bugdaýyň bol hasyly ýetişdirildi. Hormatly ýaşulular halkymyzyň asyrlardan bäri dowam edýän asylly däbine görä, Beýik Biribardan hasylyň üstünlikli ýygnalmagyny dileg etdiler. Soňra ýaşuly nesliň wekilleri: “Harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket!” diýen sözler
10.06.2022
Türkmen ýüpekçileriniň zähmet ýeňşi
Ýurdumyzyň ýüpekçileri Watan harmanyna 2300 tonnadan gowrak pile tabşyryp, dokma pudagy üçin bu gymmatly çig maly taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirdiler. Munuň özi ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwlet tarapyndan berilýän yzygiderli goldawlara daýanylyp, ýüpekçilik pudagyny hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda edilýän tagallanyň aýdyň netijesidir.
08.06.2022
Ýurdumyzda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni giňden bellenildi
Şu gün Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp «Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň döwlet ekologiýa syýasaty — durnukly ösüşiň we «ýaşyl» ykdysadyýetiň binýady» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.
05.06.2022
Ýurdumyzda galla oragyna badalga berildi
Şu gün ýurdumyzda galla oragyna badalga berildi. Ministrler Kabinetiniň 26-njy maýda geçirilen göçme mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu möhüm oba hojalyk möwsüminiň başlanmagyna ak pata berip, edermen daýhanlara zähmet üstünliklerini arzuw etdi. Şoňa laýyklykda, Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan hem-de Daşoguz welaýatlarynyň gallaçylary bolsa bu işe 10-njy iýunda girişerler.
03.06.2022
Ýurdumyzda galla oragyna başlamaga ak pata berildi
Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 3-nji iýunda, Balkan hem-de Daşoguz welaýatlarynda 10-njy iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berip, ýaşululara ýüzlenip, galla oragyna «Bismilla!» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.
27.05.2022
Türkmenistanyň wekiliýeti Seulda geçirilen XV Bütindünýä tokaý Kongressa gatnaşdy
2022-nji ýylyň 2-nji maýynda Seul şäherinde ministrler derejesindäki XV Bütindünýä tokaý Kongressi öz işine başlady. Kongressiň açylyş dabarasyna Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In hem gatnaşdy.
03.05.2022
Ýurdumyzda gowaça ekişine girişildi
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda geçirilen mejlisinde tassyklanan tertipnama laýyklykda, 23-nji martda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz welaýatynyň ekerançylary bolsa 30-njy martda ekişe başlarlar.
24.03.2022
Ogurjaly adasy – täsinlikler dünýäsi
Taryhy kökleri asyrlara uzap, gözýetmez giňişlikde salgym atyp, has alyslara ýaýylyp gidýän gojaman Hazar deňzine dahylly gyzykly maglumatlar kän. Onuň goýnundaky täsin adalaryň, geň galdyryjy künjekleriň köplügem Hazaryň baý tebigat dünýäsiniň asyrlara ýaň salýan uzak geçmişinden habar berýär.
10.01.2022
Paýtagtymyzda 2022-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan dabaralar geçirildi
Şu gün ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.
28.12.2021
Hasyl toýy: türkmen daýhanlarynyň zähmetiniň şanyna dabaralar
Şu gün tutuş ýurdumyzda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu baýramçylyk oba hojalyk ýylynyň, ekerançylaryň tutanýerli zähmetiniň jemini jemleýär, türkmen topragynyň berekedini, saçaklarymyzyň bolçulygyny alamatlandyrýar. Onda türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary we däp-dessurlary, raýatlarymyzyň jebisligi, zähmetsöýerligi, abadançylygy öz beýanyny tapdy.
14.11.2021
Ýurdumyzyň oba hojalygynyň öňdebaryjy işgärlerine döwlet sylaglary gowşuryldy
Şu gün paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýan kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we beýleki hünärmenleri sylaglamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlaryna laýyklykda, döwlet sylaglaryna mynasyp bolan zähmetkeşleriň hormatlanylmagy ýurdumyzda tejribesini, bilimini we başarnygyny Watana hyzmat etmäge bagyşlan öz işiniň ussatlaryna goýulýan
13.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet ýeňşi hakyndaky hasabatlary kabul etdi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi.
11.11.2021
Pagta ýygymy möwsüminiň öňdebaryjylarynyň hatary artýar
Tamamlaýjy tapgyra gadam basan pagta ýygymy möwsüminiň öňdebaryjylarynyň sany gün-günden artýar. 9-njy noýabrda Ahal welaýatynyň Bäherden we Kaka, Lebap welaýatynyň Saýat we Dänew, Balkan welaýatynyň Magtymguly, Daşoguz welaýatynyň Gubadag we Mary welaýatynyň Tagtabazar etraplarynyň pagtaçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler.
09.11.2021
Pagta ýygymynyň öňdebaryjylary
«Ak altynyň» bol hasylyny ösdürip ýetişdiren edermen daýhanlaryň öndürijilikli zähmeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda pagta taýýarlamak baradaky öňde goýan beýik maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginiň barha ýakynlaşmagyny şertlendirýär.
08.11.2021
Milli Liderimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
6-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň daş-töweregini bagy-bossanlyga öwürmegiň giň gerimli nobatdaky tapgyryna badalga berildi.
07.11.2021
Hemmesi ýüklendi