Tenderler
04
Ýanwar
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär.

Lot №1 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek.

Lot №2 - Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar derman serişdelerini getirmek.

Lot №3 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän weterinariýa barlaghana enjamlaryny getirmek.

Lot №4 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş serişdelerini we himiki reagentleri getirmek.

Lot №5 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek.

Lot №6 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän barlaghana enjamlaryny we ölçeg gurallaryny getirmek.

Lot №7 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş serişdelerini we himiki reagentleri getirmek.

Gyzyklanýan taraplar, gatnaşyjynyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, jikme-jikliklerini we aragatnaşyk telefonlaryny görkezýän bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermäge çagyrylýar. Ýazmaça arza berlenden soň pul serişdelerini geçirmek üçin hasap faktura berler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin tabşyrylan tekliplere diňe ministrligiň hasabyna pul serişdeleri gelenden soň serediler.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjalary, möhür bilen tassyklanan doly bäsleşik teklibi bilen bir möhürlenen bukjada kabul ediler.

Bäsleşik teklibi bilen bukja bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda görkezilen sanawa laýyklykda düzülmelidir. Bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda sowalnamanyň elektron görnüşi, şertnamanyň esasy şertleri («Word» görnüşinde) hem-de tehniki we ykdysady spesifikasiýa («Excel» görnüşinde) bolmaly.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar ýerli wagt bilen sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Teklip tabşyrmagyň soňky güni gazetde bildiriş çykan gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-77-47; 44-78-30; 94-12-04.

Elektron salgysy: minagri@online.tm;

 Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 92

16
Dekabr
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi gerekli serişdeleri satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tender boýunça saýlap alýan toparyň adyndan aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär:

Lot № 1 – Bugdaý tohumyny taýýarlamak üçin serişdeler

Lot № 2 - Gowaça tohumyny taýýarlamak üçin serişdeler; gowaça zyýankeşlerine garşy insektisidler, gowaça sowkasy we feremon duzagy; gowaça defolianty.

Lot № 4 – Köpýyllyk haşal otlara (gamyş) garşy gerbisidler.

Lot № 3 – Şeker şugundyrynyň tohumy (Portland).

Tendere gatnaşmak üçin:

bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, rekwizitlerini we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde agzadygy baradaky kepilnamany görkezmek bilen arza tabşyrmaly;
“Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini himiýa serişdeleri bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
her bir lot üçin töleg töläp, bäsleşik resminamalarynynň bukjasyny almaly;
lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly.
Bäsleşik teklipli bukja hasaba pul serişdeleri geçirilenden son seljerilip başlanýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde ýerli wagt bilen sagat 9.00-dan 17.00 çenli kabul edilýär.

Ähli lotlar boýunça bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon: (+99312) 44-75-51.

 Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 92

10
Sentýabr
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi ösümlikleriň gorag serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tender boýunça saýlap alýan toparyň adyndan ösümlikleriň gorag serişdelerini satyn almak üçin aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär:

Lot № 1 - Bir ülüşli dänelilere garşy gerbisidler;

Däneli ekin ekişinde iki ülüşli haşal otlara garşy gerbisidler;

Şaly ekişinde haşal otlara garşy gerbisidler;

Däneli kesellere garşy fungisidler;

Bugdaý zyýankeşlerine garşy insektisidler;

Bugdaý üçin mikro dökün.

Lot № 2 - Gowaça tohumyny zyýanlaşdyrmak üçin serişdeler.

Lot № 5 – Çekirtgelere garşy insektisidler.

Tendere gatnaşmak üçin:

bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, rekwizitlerini we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde agzadygy baradaky kepilnamany görkezmek bilen arza tabşyrmaly;
“Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini himiýa serişdeleri bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
her bir lot üçin töleg töläp, bäsleşik resminamalarynynň bukjasyny almaly;
lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly.
Bäsleşik teklipli bukja hasaba pul serişdeleri geçirilenden son seljerilip başlanýar. Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde ýerli wagt bilen sagat 9.00-dan 17.00 çenli kabul edilýär.

Ähli lotlar boýunça bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 44-77-47, 44-74-64.

 Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 92