Tenderler
23
Dekabr
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi himiki serişdeleri satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça tender yglan edýär:

Lot №1 - Bugdaý tohumyny zyýansyzlandyryş serişdeler

- däne ammarlaryndaky däneleri we däneli önümleri zyýansyzlandyryş fumigantlar

- karantin çäreleri üçin fumigantlar

Lot №2 - Gowaça zyýankeşlerine garşy insektisidler

- gowaça üçin defoliantlar

- gowaça ösüşini sazlaýjy serişdeler

Lot №3 – Şeker şugundyrynyň tohumy

ösümlik kesellerine garşy insektisidler hem-de ýyladyşhanadaky gök önümleriň kesellerine garşy fungisidler

Lot №4 – Köpýyllyk haşal otlara (gamyş) garşy gerbisidler

Basleşige gatnaşmak üçin:

 • gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesinde agzalygy baradaky maglumatlary görkezip, bäsleşige gatnaşmak üçin arza tabşyrmaly;
 • “Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi üçin himiki serişdeler bilen üpjün edijileri, potratçylary saýlamak boýunça tender geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
 • her lot üçin tender tölegi tölenenden soň, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly;
 • bäsleşigiň tehniki talaplaryny we lotlaryň spesifikasiýasyny almaly.

Bäsleşik teklipleri ministrligiň hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soňra seljeriler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar ýerli wagt bilen sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 44-77-47

(+99312) 94-74-64

(+99312) 44-74-62

Elektron salgysy:

minagri@online.tm

28
Ýanwar
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara tender yglan edýär:

Lot №1 - Bugdaý tohumyny zyýansyzlandyryş serişdeler

Lot №2 - Gowaça zyýankeşlerine garşy insektisidler, gowaça sowkasy we feromon duzagy, gowaça defolianty, gowaça ösüşini sazlaýjy serişdeler, karantin çäreleri üçin feromon duzagy

Lot №3 – Şeker şugundyrynyň tohumy

Lot №4 – Köpýyllyk haşal otlara (gamyş) garşy gerbisidler

Basleşige gatnaşmak üçin:

 • gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesinde agzalygy baradaky maglumatlary görkezip, bäsleşige gatnaşmak üçin arza tabşyrmaly;
 • “Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi üçin himiki serişdeler bilen üpjün edijileri, potratçylary saýlamak boýunça tender geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
 • her lot üçin tender tölegi tölenenden soň, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly;
 • bäsleşigiň tehniki talaplaryny we lotlaryň spesifikasiýasyny almaly.

Bäsleşik teklipleri ministrligiň hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soňra seljeriler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar ýerli wagt bilen sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 44-77-47

(+99312) 94-74-64

Elektron salgysy:

minagri@online.tm

 Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 92
25
Ýanwar
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi potratçylary saýlap almak boýunça halkara tender yglan edýär

Lot №1 - Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar sanjymlar, himiki reaktiwler, reagentler we anyklaýyş serişdeler (diagnostikumlar) bilen üpjün etmek.

Lot №2 - Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar sanjymlar, zyýansyzlandyryş serişdeler (dezinfeksion, dezinseksion), barlaghana enjamlary we anyklaýyş serişdeler (diagnostikumlar) bilen üpjün etmek.

Lot №3 - Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar derman serişdeleri, zootehniki we weterinar enjamlar bilen üpjün etmek.

Ähli gyzyklanýan taraplar, bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaga çagyrylýar.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipleri ministrligiň hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soňra serediler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar ýerli wagt bilen sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 15 (on bäş) iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

44-77-47

94-12-04

 Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 92
07
Dekabr
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

1-nji Lot - halkara ülňülerine laýyk gelýän waksinalary, dezinfeksiýa serişdesi barlaghana üçin himiki reaktiwler, diagnostikumlar we reagentler bilen üpjün etmek;

2-nji Lot - halkara ülňülerine laýyk gelýän waksinalary, dezinfeksiýa we dezinfeksiýa serişdeleri, barlaghana anyklaýyş serişdeleri we diagnostikumlary bilen üpjün etmek;

3-nji Lot - halkara ülňülerine laýyk gelýän Weterinariýada bejeriş we öňüni alyş derman serişdelelri, maldarçylykda hem-de weterinariýada ulanylýan gurallary we enjamlary bilen üpjün etmek.

Hemme gyzyklanýan taraplara bäsleşige gatnaşmak üçin  gatnaşyjynyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, maglumatlaryny we telefon belgilerini görkezip ýazmaça arza      bermäge çagyrylýar.

Töleg geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza berlenden soň berler.

Bäsleşik teklipleri, pul serişdeler hasaplaşyk hasaba geçenden soň serediler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar şu salgyda kabul edilýär: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly 92, ýerli wagt bilen 9.00-dan 17.00-a çenli Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Bäsleşigiň hemme lotlary boýunça teklipler gazetde çap edilen gününden başlap 30 iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Goşmaça maglumatlary bilmek üçin şu telefona jaň edip bilersiňiz: +99312 44-77-47

 

08
Iýul
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tender boýunça saýlap alýan toparyň adyndan ösümlikleriň gorag serişdelerini satyn almak üçin aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär:

Lot № 1 - Bir ülüşli dänelilere garşy gerbisidler;

Däneli ekin ekişinde iki ülüşli haşal otlara garşy gerbisidler;

Şaly ekişinde haşal otlara garşy gerbisidler;

Däneli kesellere garşy fungisidler;

Bugdaý zyýankeşlerine garşy insektisidler;

Lot № 2 - Gowaça tohumyny zyýansyzlandyryş serişdeler.

Lot № 5 – Çekirtgelere garşy insektisidler.

Tendere gatnaşmak üçin:

 • bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, rekwizitlerini we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde agzadygy baradaky kepilnamany görkezmek bilen arza tabşyrmaly;
 • “Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini himiýa serişdeleri bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
 • her bir lot üçin töleg töläp, bäsleşik resminamalarynynň bukjasyny almaly;
 • lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly.

Bäsleşik teklipli bukja hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň seljerilip başlanýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde ýerli wagt bilen sagat 9.00-dan 17.00 çenli kabul edilýär.

Ähli lotlar boýunça bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 44-77-47, 44-74-64.

 Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 92
04
Ýanwar
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär.

Lot №1 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek.

Lot №2 - Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar derman serişdelerini getirmek.

Lot №3 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän weterinariýa barlaghana enjamlaryny getirmek.

Lot №4 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş serişdelerini we himiki reagentleri getirmek.

Lot №5 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek.

Lot №6 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän barlaghana enjamlaryny we ölçeg gurallaryny getirmek.

Lot №7 - Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur bolan halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş serişdelerini we himiki reagentleri getirmek.

Gyzyklanýan taraplar, gatnaşyjynyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, jikme-jikliklerini we aragatnaşyk telefonlaryny görkezýän bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermäge çagyrylýar. Ýazmaça arza berlenden soň pul serişdelerini geçirmek üçin hasap faktura berler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin tabşyrylan tekliplere diňe ministrligiň hasabyna pul serişdeleri gelenden soň serediler.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjalary, möhür bilen tassyklanan doly bäsleşik teklibi bilen bir möhürlenen bukjada kabul ediler.

Bäsleşik teklibi bilen bukja bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda görkezilen sanawa laýyklykda düzülmelidir. Bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda sowalnamanyň elektron görnüşi, şertnamanyň esasy şertleri («Word» görnüşinde) hem-de tehniki we ykdysady spesifikasiýa («Excel» görnüşinde) bolmaly.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar ýerli wagt bilen sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul edilýär.

Teklip tabşyrmagyň soňky güni gazetde bildiriş çykan gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-77-47; 44-78-30; 94-12-04.

Elektron salgysy: minagri@online.tm;

 Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 92

16
Dekabr
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi gerekli serişdeleri satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tender boýunça saýlap alýan toparyň adyndan aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär:

Lot № 1 – Bugdaý tohumyny taýýarlamak üçin serişdeler

Lot № 2 - Gowaça tohumyny taýýarlamak üçin serişdeler; gowaça zyýankeşlerine garşy insektisidler, gowaça sowkasy we feremon duzagy; gowaça defolianty.

Lot № 4 – Köpýyllyk haşal otlara (gamyş) garşy gerbisidler.

Lot № 3 – Şeker şugundyrynyň tohumy (Portland).

Tendere gatnaşmak üçin:

bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, rekwizitlerini we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde agzadygy baradaky kepilnamany görkezmek bilen arza tabşyrmaly;
“Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini himiýa serişdeleri bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
her bir lot üçin töleg töläp, bäsleşik resminamalarynynň bukjasyny almaly;
lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly.
Bäsleşik teklipli bukja hasaba pul serişdeleri geçirilenden son seljerilip başlanýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde ýerli wagt bilen sagat 9.00-dan 17.00 çenli kabul edilýär.

Ähli lotlar boýunça bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon: (+99312) 44-75-51.

 Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 92

10
Sentýabr
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi ösümlikleriň gorag serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tender boýunça saýlap alýan toparyň adyndan ösümlikleriň gorag serişdelerini satyn almak üçin aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär:

Lot № 1 - Bir ülüşli dänelilere garşy gerbisidler;

Däneli ekin ekişinde iki ülüşli haşal otlara garşy gerbisidler;

Şaly ekişinde haşal otlara garşy gerbisidler;

Däneli kesellere garşy fungisidler;

Bugdaý zyýankeşlerine garşy insektisidler;

Bugdaý üçin mikro dökün.

Lot № 2 - Gowaça tohumyny zyýanlaşdyrmak üçin serişdeler.

Lot № 5 – Çekirtgelere garşy insektisidler.

Tendere gatnaşmak üçin:

bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny, rekwizitlerini we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde agzadygy baradaky kepilnamany görkezmek bilen arza tabşyrmaly;
“Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini himiýa serişdeleri bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmegiň düzgünleri” bilen tanyş bolmaly;
her bir lot üçin töleg töläp, bäsleşik resminamalarynynň bukjasyny almaly;
lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplary almaly.
Bäsleşik teklipli bukja hasaba pul serişdeleri geçirilenden son seljerilip başlanýar. Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde ýerli wagt bilen sagat 9.00-dan 17.00 çenli kabul edilýär.

Ähli lotlar boýunça bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 44-77-47, 44-74-64.

 Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 92