Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi
Hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp barylýan döwlet syýasatynyň esasy wezipesi oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.
Dowamy
Ministirlik barada
Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalygy we daşky gurşawy goramak baradaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirýän Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi ýurdumyzyň oba hojalygyny döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, azyk üpjünçiligini mundan beýläk-de berkitmek, daşky gurşawy goramak, ýer gatnaşyklary we gidrometeorologiýa babatdaky wezipeleri ýerine ýetirmek bilen, meşgullanýan edaradyr. Ministrlik oba hojalygyny ösdürmekde, daşky gurşawy goramakda, tebigy baýlyklardan, ýer serişdelerinden rejeli peýdalanmakda, gidrometeorologiýa hem-de azyk üpjünçiligi baradaky maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ähli edara-kärhanalaryň, guramalaryň işini utgaşdyrýar, bu ugurlarda halkara tejribesini, öňdebaryjy tehnologiýalary öwrenýär we giňden ýaýradýar.
Garamagyndaky edaralar
Ösümlikleri goramak gullugy
osumliklerigoramak@online.tm
Aşgabat şäheri, Arçabil köçesiniň 92-nji jaýy
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
tohu@online.tm
Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Görogly köçesi,143-nji
Türkmen Oba hojalyk instituty
tohi@online.tm
Daşoguz şäheriniň Ruhanama köçesiniň 94-nji jaýy
„Ahalgallaönümleri“ önümçilik birleşigi
baherdengalla@online.tm
Bäherden etraby, Bäherden şaheri G.Berdimyradow köçe 3-nji jaýy
Bäherden galla önümleri kärhanasy
baherdengalla@online.tm
Bäherden etraby, Bäherden şaheri G.Berdimyradow köçe 3-nji jaýy
Kaka galla önümleri kärhanasy
kakagalla2020@online.tm
Kaka etraby Kaka şäheri S.Ýüzbaşy köçe 69-njy jaýy
Habarlar
Türkmenistan gaz pudagynyň tehniki kuwwatyny artdyrýar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze gaz gysyjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
16.01.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
Lebap welaýatyna iş sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.
14.01.2021
Tenderler
04
Ýanwar
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça tender yglan edýär
16
Dekabr
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi gerekli serişdeleri satyn almak boýunça tender yglan edýär